top of page

Školení AutoCAD

Pro širokou obec inženýrů, projektantů a pracovníků s CAD systémy obecně pravidelně pořádáme odborné školení na široké spektrum témat. Soustředíme se zejména na produkty Autodesku a jejich nadstavby, avšak nezapomínáme ani na specializovaný software, který nabídka Autodesku nepokrývá.

Zakladní školení CAD

Základní školení CAD

Modulární školení, určené pro širokou bázi uživatelů. Je vhodné pro úplné začátečníky stejně jako pro uživatele, kteří užívali v minulosti starší verzi.

Podobnost uživatelských rozhraní nám umožňuje nabídnout toto školení pro uživatele všech obecných CAD řešení:

AutoCAD LT, AutoCAD, BricsCAD nebo IntelliCAD.

 

1. Den: Úvod do CAD systémů (úroveň BASIC)

Určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí proniknout do prostředí CAD systémů

 • Základy terminologie

 • Základní prvky: úsečka/křivka, kružnice..., vlastnosti objektů

 • Uchopovací módy

 • Základní konstrukční a editační příkazy

 • Výkresová šablona

 • Orientace v souřadném systému, řízení obrazovky

 • Správa hladin

 • Práce s textem

 • Kótování a šrafování

Absolvent ovládne elementární kreslení a jednoduché úpravy stávajících výkresů.

 

2. Den: Rozšiřování obzorů (úroveň ADVANCED)

Určen pro všechny, kteří již nejsou úplnými začátečníky - v minulosti s CAD systémy pracovali, pamatují si něco z předchozích školení, nebo absolvovali úroveň BASIC.

 • Bloky: úvod

 • Bloky s atributy

 • Dynamické bloky

 • Externí reference

 • Design center

 • Modelový a výkresový prostor, vykreslování z výkresového prostoru

 • Vykreslovací styly

 • Práce s měřítky

Absolvent ovládne kompletní funkcionalitu v rozsahu AutoCAD LT a bude schopen samostatného 2D kreslení.

 

3. Den: Proniknutí do 3.rozměru (úroveň ADVANCED 3D)

Určen pro ty, kteří mají zvládnuté 2D kreslení a chtěli by své dovednosti posunout dále, do 3D modelování.

 • Orientace v prostoru

 • Modelování těles

 • Pokročilá práce se souřadným systémem

 • Modelování pomocí ploch

 • Vizualizace - základy renderování, materiály, světla a stíny

 • Práce s rastry

 • Výstupy - tvorba vizualizací, výkresové dokumentace

Absolvent ovládne funkcionalitu na úrovni 3D CAD systémů AutoCAD, BricsCAD nebo IntelliCAD a bude schopen samostatného 3D modelování. Zároveň dosáhne požadované úrovně pro návazná odborná školení speciálních projekčních systémů (úroveň EXPERT).

Místo konání:

Školení probíhají v učebnách v Teplicích, Praze a Sokolově. Při přihlášení více účastníků lze domluvit individuální místo konání i množstevní slevu.

AutoCAD LT v S-JTSK

Školení určené zejména pro uživatele pracující s výkresy v souřadnicích JTSK. Je zaměřené na zpracování podkladů od subdodavatelů, jejich doplnění a zpracování výstupů – tisk, export do obecných formátů typu PDF.

 

1. Den: Nepracujte živelně

 

 • Základy

  • Filozofie produktu, dwg-dxf-dgn, jednotky, měřítka

  • Ovládací prvky

  • Založení výkresu (JTSK)

  • Správa hladin – uložení stavů, seskupování a další málo známé možnosti hladin.

  • Základy kreslení + něco málo z deskriptivy (nepovinné)

 • Externí reference – výkresy, rastry

  • Proč používat externí reference

  • Nastavení výkresů

  • Možnosti XREFů – cesty, načítání

  • Využití omezených možností AutoCADu LT k připojení rastrových podkladů.

 • On-line podklady – ortofota a mapy

  • Nastavení výkresu a připojení ke zdrojům dat

 • Konfigurace AutoCADu

  • Načítání a sdílení typů čar a šrafur

  • Šablona výkresu

  • Užitečná nastavení

 

Tato část školení je zaměřena na zpracování podkladů z různých zdrojů a seznámení frekventantů s důležitými nastaveními LT-čka.

 

2. Den: Zkuste to promyšleně

 

 • Tisková rozvržení

  • Proč je používat

  • Souřadné systémy – vhodné orientování výkresu při zachování souřadnic JTSK

  • Uživatelské formáty papíru a jejich sdílení

  • Poznámky a měřítka

  • Vykreslovací styly

 • Sada listů a hromadný tisk

 • Načtení bodů nebo značek (bloků) ze seznamu souřadnic

 • Bloky a atributy – výpis souřadnic a parametrů do textových souborů

 • Trochu jiné ovládání – Panel nástrojů a Design centrum

 • Co nedělat

 • Balast ve výkresu a co s ním.

 

Absolvent bude umět tisknout z jednoho výkresu v JTSK různě orientované výstupy (např. liniové stavby podle hlavního směru osy). Seznámí se s málo známými možnostmi AutoCADu LT při načítání textových podkladů (seznamy souřadnic) a s možnostmi výpisů souřadnic a parametrů (vytyčováky).

AutoCAD LT v S-JTSK

AutoCAD CIVIL 3D GEOTECH

Společnost Autodesk zařadila do nabídky pro držitele maintanence programu možnost nainstalování rozšíření s názvem „Geotechnical Module“, který je určen pro vytváření geologických horizontů z vrtů v prostředí AutoCAD Civil 3D.

Rozhodli jsme se využít našeho oborového zaměření a vytvořit nové speciální školení pro uživatele z řad inženýrských geologů, geotechniků a dalších profesí pracujících s digitálními modely terénu při vytváření nebo úpravách zemních těles, pohybů hmot na stavbách, zpracováním geodetických podkladů nebo právě geologickými vrty a práci s geologickými horizonty.

Školení svým obsahem naplňuje dva dny a jeho obsah je následující:

 

1. den

 • Zpracování podkladů od geodeta, práce s bodovým polem

 • Operace s povrchy (digitálními modely terénu)

 • Modelování zemních těles

- Halda
- Nádrž
- Platforma
- Vybalancování objemů

 • Výpočty kubatur a vytváření kubaturních výstupů

 

2. den

 • Geotechnický modul – úvod do problematiky

 • Založení projektu, načtení vrtů, vytváření geologických horizontů

 • Operace s geologickým modelem v prostředí AutoCAD Civil 3D

 • Vytváření výstupů včetně nastavení výkresového prostoru – práce s rozvrženími

AutoCAD CIVIL 3D GEOTECH

geotechC3D.png
AutoCAD Civil 3D Povrchy

AutoCAD Civil 3D Povrchy

Školení je určeno pro uživatele, kteří se setkávají s výškopisem z různých zdrojů a mají problémy s jejich kvalitou. Popisuje časté chyby a záludnosti ve vstupních datech a metodiku potlačení chyb v datech, jejich čištění a zjednodušení. Vyčištění okrajů povrchů pomocí hranic a dělení a slučování povrchů.

Předpokládané znalosti

Načtení bodového pole.

Program

 • Čištění dat - Klasický výškopisný podklad obsahuje spoustu „smetí“ – objektů v nulové výšce, 3D čáry různých kvalit, texty s výškami i bez nich, výškové kóty. Tato data je třeba roztřídit a vyfiltrovat.

 • Minimalizace chyb povinných spojnic - Linie představující povinné spojnice bývají různých typů – od přesně provedených 3D křivek, po 2D křivky bez výšky nebo s výškou podle prvního bodu. Vhodnou kombinací a postupem je možné i linie bez nebo s nevhodnou výškou použít jako povinné spojnice.

 • Zpracování povrchů po částech - Často je vhodné rozsáhlejší povrchy nezpracovávat najednou. Na podobné úlohy vede i postupné doměřování a přeměřování území.

 • Ohraničení povrchů - Někdy nevadí, když vytvořený povrch pokrývá i nezaměřené části – okraje tvořené dlouhými trojúhelníky. Jindy je třeba se tomu vyhnout. Součástí školení je postup, jak vytvořit hranici povrchu. Další úlohou tohoto typu je zjištění průsečnice povrchů.

 • Kombinace různých zdrojů dat.

AutoCAD Civil 3D Projektování ploch a zemních těles

AutoCAD Civil 3D Projektování ploch a zemních těles

Parkoviště, zóny, haldy, jámy, rybníky. Metodika projektování terénní figury pomocí kombinace zemních těles nebo kombinace zemního tělesa s koridorem. Práce s návrhovými liniemi, jejich plošné spádování. Kombinace terénu vytvořeného z návrhových linií se zemním tělesem. Vyrovnání kubatur složitých těles.

Předpokládané znalosti

Vytváření a úpravy povrchů.

Program

 • Zemní tělesa se svahovaným dnem/korunou - Zemní tělesa – figury - se v praxi navrhují se spádovanou korunou (výsypky, skládky) nebo dnem (jímky, vodní nádrže). Obsahem školení je návrh zemního tělesa se zadaným sklonem/sklony a jeho uzavření s podélným i příčným spádem.

 • Kombinace koridoru a zemního tělesa – odkaliště, rybníky, haldy, jámy - Koridor i zemní těleso mají své výhody a nevýhody. Pro některé úlohy – zejména tam, kde nejde o klasickou liniovou stavbu je výhodné oba postupy kombinovat.

 • Projektování spádovaného povrchu pomocí návrhových linií - Pokud je navrhovaný povrch členitý je často výhodné navrhnout jeho průběh na profilech, z nich odvodit návrhové linie a z těch sestavit nový stav.

 • Výpočty kubatur, vyrovnání hmot

AutoCAD Civil 3D Komunikace - základ

AutoCAD Civil 3D Komunikace – základ

Zaměření

Celé školení je věnováno projektování koridorů a souvisejícím činnostem – trasování, návrhu nivelety a vzorového příčného řezu koridoru – šablony.

Hlavní důraz je kladen na sestavení šablony koridoru a nastavení cílů:

Horizontálních – např. šířky jízdního pruhu podle trasy nebo křivky v situaci – rozšíření v obloucích, výhybny, zálivy.

Vertikálních – dna příkopu nebo krajnice podle nivelety, návrhové linie nebo 3D křivky.

Využití podsestav pro rekonstrukce, podsestavy podle ČSN – klopení pláně a svahování.

Způsoby trasování a návrhu nivelety.

 

Předpokládané znalosti:

Kreslení profilů, sestavení jednoduchého koridoru včetně šablony.

Program

 • Trasování – přehled možností.

 • Variabilita zobrazení profilu a návrh nivelety.

 • Nastavení cílů koridorů – Šířka a sklon jízdních pruhů podle křivky/trasy/návrhové linie, výškové řešení příkopů.

 • Podsestavy ČSN.

 • Podsestavy pro rekonstrukce, podmíněné podsestavy.

 • Povrchy koridoru

 • Příčné řezy.

AutoCAD Civil 3D Komunikace - pokročilé

AutoCAD Civil 3D Komunikace – pokročilé

 

Zaměření

Zejména na speciality a málo používané funkce při návrhu koridorů. Obsahuje postupy, které řeší zadání, která „nejdou“ udělat pomocí CIVILu – například zjištění průsečíků podsestav. Dále na skryté nebo málo zřejmé funkce koridorů – např. přenos klopení nebo výšky mezi podsestavami. Vlastní kódování podsestav. Využití vlastního kódování v zobrazení příčných řezů koridoru - úpravy „Stylů sad kódů“. Využití překrytých a odsazených profilů, promítání objektů do profilů. Novinky v návrhu křižovatek.

Předpokládané znalosti

Školení je určeno pro zkušené uživatele CIVIL 3D.

 

Program

 • Trasy - odsazení, rozšíření.

 • Profily – promítání objektů a souběhy - Do profilů (i řezů) je možné promítat objekty ze situace – bloky, 3D čáry, návrhové linie. Můžeme tak zobrazit osu souběžné komunikace, stavební objekty, apod.

 • Šablony koridoru – vzájemné vazby podsestav - Přenos parametrů – tloušťky konstrukčních vrstev, sklony, výšky například mezi jízdním pruhem a krajnicí.

 • Pomocné povrchy a vazba na označený bod - V jednom návrhu může být víc koridorů – dá se tak využít povrch jednoho jako cíl dalšího. Napojení na označený bod umožňuje například celkovou šířkovou kótu koridoru, která se jinak udělat nedá.

 • Jednoduché úpravy stylů příčných řezů.

 • Křižovatky.

 • Nové funkce pro návrh kruhových objezdů.

AutoCAD Civil 3D Úpravy vodních toků

AutoCAD Civil 3D Úpravy vodních toků

 

Zaměření

Specifické problémy návrhu úprav vodního toku. Účastníci školení obdrží vzorový výkres (dwt) CIVIL 3D, obsahující speciální styly pro profily a řezy. Dwt obsahuje i příklady vzorových šablon koridoru pro revitalizaci a regulaci. Součástí školení je metodický postup pro návrh revitalizace a regulace vodního toku. Variabilita vzorového příčného řezu koridoru – využití jediného VPR pro různou geometrii řezu (brod, přechod, konkáva). Nezbytné minimum pro kódování podsestav – určení bodů pro kóty v příčných řezech. Specifika při práci s povrchy – kombinování různých zdrojů dat, břehové a zátopové čáry.

Předpokládané znalosti

Základy práce s povrchy, profily a koridory.

Program

 • Kombinování povrchů z dat různé přesnosti.

 • Podélné profily – promítání břehů do profilu osy.

 • Vytvoření variabilní šablony koridoru vodního toku. Vzorové šablony pro revitalizaci a regulaci vodního toku.

 • Nastavení cílů koridorů – proměnná šířka koryta nebo kynety. Výškové řešení břehů/hrází.

 • Příčné řezy.

 • Břehové a zátopové čáry.

AutoCAD Civil 3D Uživatelské úpravy

AutoCAD Civil 3D Uživatelské úpravy

 

Zaměření

Na ty, kdo se nebojí záložky „Nastavení“. Každá firma má své speciality v zobrazování profilů a řezů a CIVIL díky své otevřenosti a pružnosti umožňuje většině požadavků vyhovět. Stačí vědět kam sáhnout. Řada úprav je jednoduchá – barvy, typy čar, velikost písma, obsah a formát popisků. Jiné jsou složitější. Obsahem tohoto školení je naučit frekventanty používat snadné úpravy a ukázat jim, jak se používají ty složitější.

 

Předpokládané znalosti:

Školení je určeno pro zkušené uživatele CIVIL 3D.

Program

 • Podélné profily - Kombinování stylu profilu, sady proužků a popisu nivelety.

 • Popisky – trasy, body, návrhové linie a další - Snadné a opomíjené.

 • Příčné řezy – styly sad kódů - Jak popsat bod, upravit kótu, vložit do řezu sloupek nebo zeleň.

 • Proměnné a příkazy - Jak například spočítat a zobrazit délku tečny. Jak nastavit jednotlivým uživatelům „jejich“ styly jako výchozí.

bottom of page