top of page

Carlson Civil

Liniové stavby

Časová náročnost - 2 dny

Školení je zaměřeno na dovednosti související s návrhem komunikace. Uživatel bude po absolvování schopen navrhnout směrové a výškové řešení komunikace, sestavit vzorový příčný řez, vytvořit podélný profil, specifické příčné řezy silničního tělesa a spočítat kubatury.

 • Vytvořeni povrchu terénu (DTM)

  • Příprava dat pro vytvoření DTM,  převod CAD entit 2D do 3D a další operace.

  • Generace a editace DTM

 • Trasování

  • Návrh trasy z CADovské křivky (polygonu) a její úpravy pomocí funkcí Carlson Civil.

  • Popisy trasy, výpisy, vytyčení.

  • Odvození podélného profilu stávajícího terénu.

 

 • Návrh nivelety

  • Konverze křivky zakreslené do zobrazeného profilu

  • Návrh nivelety jako rekonstrukce z profilu stávajícího terénu.

  • Návrh nivelety z 3D bodů nebo jiných 3D entit v situaci.

  • Úpravy nivelety pomocí funkcí Carlson Civil.

 

 • Sestavení VPR (Vzorového Příčného Řezu)

  • Návrh tělesa komunikace

  • Svahování na terén

  • Příkopy

  • Ohumusování, sejmutí ornice

 

 • Koridor komunikace

  • Sestavení jednoduchého koridoru (trasa, niveleta, VPR)

  • Rozšíření (oblouky, výhybny) pomocí souběžných tras

  • Výškové vedení částí koridoru (zejména příkopů) podle navržených nivelet (např. nivelety odvodnění)

  • Zadání klopení vozovky

  • HSP (Hranice Silničního Pozemku)

  • Kreslení příčných řezů

  • Výpočet kubatur

 

 • Cestní síť

  • Křižovatky, obratiště

 

 • Vytyčovací prvky

bottom of page