top of page

Carlson Geology

Carlson Geology je určena odborníkům z řad geologů, báňských specialistů a všem dalším uživatelům programových systémů Autodesk (zejména AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D), kteří pracují s daty popisující povrch terénu a uložení a složení geologických vrstev. Disponuje nástroji pro modelování geologických vrstev (geologického modelu) z údajů uložených ve vrtech s možností zadání geologických poruch a jejich následnou interpretací v nejrůznějších podobách s následnými výpočty objemů zásob.

carlgeo1.jpg

Nástroje pro správu databáze vrtů a jejich interpretaci

 • Informace o složení jednotlivých vrtů jsou spravovány v přehledné databázi.

 • Jednoduchá a rychlá editace vrtů.

 • Funkce pro definici geologických vrstev.

 • Různé způsoby interpretace informací z vrtů - výpisem do souboru, grafickým výpisem s možností dalších výstupů

Práce s geologickými vrstvami

 • Editace geologických vrstev včetně poruch

 • Rozmanité možnosti interpretace (např. blok diagram, voronoi diagram)

 • Výpočty objemů s možností vyčíslení kvalitativních parametrů

 • Reporty

Při práci lze v každém okamžiku kontrolovat jednotlivé "geologické" parametry, které si uživatel sám dopředu nadefinuje.

Blokový model

Modul Carlson Geology nabízí také vytvoření tzv. Blokového modelu ložiska, který velmi názorně popisuje poměry, které jsou v něm obsaženy z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

Blokový model ložiska je vytvořen z nadefinovaných geologických vrstev (ukazovali jsme si na webináři, jakým způsobem se zadávají a editují), kde je dále možné v jejich rámci zobrazit kvalitativní parametry (např. popelnatost, výhřevnost a mnoho dalších parametrů). Tento 3D model lze zasadit do situace např. v AutoCADu CIVIL 3D a projektovat báňské postupy na vápencovém lomu nebo uhelném velkolomu.

Při práci lze v každém okamžiku kontrolovat jednotlivé "geologické" parametry, které si uživatel sám dopředu nadefinuje.

1662.jpg

Blokový geologický model v konfrontaci s povrchovou situací

1663.jpg

Zobrazení geologických profilů v situaci

carlgeo4.jpg

Blokdiagram

Základní informace

Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotným prostředím CAD, uživatel je tak schopen, vytvářet standardní CAD entity, pracovat v hladinách, vytvářet výkres pomocí managera pro správu projektu

Práce s body

Carlson Geology, tak jako skoro každý modul z rodiny Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami jako je například:

 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů,

 • Konverze různých formátů dat,

 • Práce se skupinami bodů,

 • Vytváření reportů a tabulek.

Načítání vrtů

Obsah vrtů je organizován v databázi s možností jejich jednoduché editace. Funkce pro import/export vrtů nabízí možnost načíst formáty z různých "geologických" softwarů nebo nastavení importu podle uživatelského nastavení. Vrty je samozřejmě možné načíst i "ručně" tzn. přímo do grafického prostředí na danou x,y souřadnici. Každý vrt je možné editovat na "kliknutí" z grafiky nebo v přehledném databázovém rozhraní.

geology2.jpg
geology3.jpg

Nadefinované vrstvy a základní údaje pro jejich vytvoření je ukládáno do přehledného souboru v ASCII formátu.

strat_def.jpg
geology5.jpg

Vrty je možné interpretovat formou reportů nebo graficky ve 2D nebo 3D podobě přímo v situaci.

Grid File Utility

Carlson Geology má jednu půvabnou funkci. Jedná se o editor rastrových modelů, který umožňuje pomocí tzv. maker dělat s geologickým modelem doslova kouzla.

Tento editor se jmenuje GFU (GridFile Utility) a na jednoduchém příkladu si ukážeme vytvoření prázdného prostoru v uhelné sloji, který by mohl vzniknout např. u povrchového uhelného lomu předchozí hlubinnou těžbou.

1709.jpg
1694.jpg

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Carlson-Logo-with-tag-colorNTxx_edited.j
bottom of page